Endret: 16 feb 2017     Opprettet: 23 sep 2014

Info fra styremøte 16.06.14

Informasjon til alle i ØLB III – info fra styremøte 16.06.14

1. Tilstandsrapport:

a. Tilstandsrapporten ble grundig gjennomgått. Det er påvist flere faktiske feil i rapporten. Dette er påpekt overfor OBOS Prosjekt. Vi har oversendt korreksjoner, samt vil sende en liste for hvert hus på utelatte problemstillinger. Ny rapport vil bli oversendt fra OBOS Prosjekt. Når rapporten er korrekt vil den bli lagt ut på hjemmesidene våre, tilgjengelig kun med innlogging. Styret er også i gang med å ta tak i den del oppgaver som er definert i rapporten. Vi innhenter priser og prioriterer hvilke saker som bør gjøres når. Prioritering vil også bli tatt med videre på budsjettmøtet i oktober.

2. Infoskriv om HMS og brann:

a. Dere har alle mottatt en informasjonsskriv i postkassen. Dette vil også bli lagt ut på hjemmesidene. Vennligst gjør alt dere kan for å følge disse viktige punktene.

3. Orienteringssak om HMS og trappevask:

a. I vernerunden i fjor brukte vi systemet og sjekklistene som ligger inne på Styrerommet.net. Et punkt dreide seg om å sjekke at vaskefirmaet ikke bruker ulovlig arbeidskraft. Vibeke har etterspurt dokumentasjon fra vaskefirmaet og dette er oversendt styret. Firmaet kan fremlegge godkjenning fra Arbeidstilsynet. Oppfølgingspunktet fra vernerunden er dermed lukket.

4. Trefelling:

a. Styret gikk gjennom et forslag til søknad om trefelling. Søknaden vil bli litt omarbeidet og stilet til Øvre Ljan Boliglag.

5. Innspill fra beboere:

a. Det er kommet to innspill. Den ene ble ansett ikke å tilligge styrets arbeid eller myndighet. Innspillet var anonymt, så det var ikke mulig å gi tilbakemelding direkte til innsender. Det andre innspillet dreide seg om tidligere manglende oppfølging av mulig lekkasje i nr. 59 samt innspill på at alle hus burde være tilstede på befaring med OBOS Prosjekt ifb. tilstandsrapporten. Styret tar innspillene til etterretning.

6. Oppfølging av tidligere referater/saker:

a. Det er flere saker til oppføling. Styret følger opp alle sakene.

Styret

2014.06.20