Endret: 24 mai 2017     Opprettet: 1 jul 2014

Info fra styremøte 2014 - 24.mars

Informasjon til alle i ØVB III – info fra styremøte 24.03.14

Følgende saker er diskutert på ovennevnte styremøte.

1. Møteplan: Står ved lag som en antatt møteplan. Endringer kan oppstå.

2. TV/internett: Det er gjort en vurdering mht. å bytte leverandør fra Get til andre leverandører. Foreløpig er det ikke fiber tilgjengelig i Midtåsen. For å få noen (eks. Viken Fibernett) til å legge/trekke fiber, må vi må med flere av sameiene og boligene i Midtåsen. Dette kan evt. jobbes med i neste 3-årsperiode. Avtalen med Get videreføres for en avtaleperiode på 3 år. Get kan også oppgradere til fiber. Styret følger opp avtalen.

3. Tilstandsrapport for husene: Husbanken har innvilget 30 000 kr til delbetaling av forannevnte rapport. Befaring utføres i år.

4. HMS: Styret har gått gjennom tilsynsrapport fra Brann- og redningsetaten. Punkter som er pekt på vil bli fulgt opp i år. Det viktigste er at dørene fra trappehus inn til kjellerrommene må oppgraderes til tidsriktige og forskriftsmessige branndører. I tilegg vil styret utføre en risikoanalyse for sameiet. Denne vil bli lagt ut på hjemmesiden, tilgjengelig ved innlogging. Styret er også enige om å gjennomføre en brannøvelse i løpet av året. Tetting av luker til gammel søppelsjakt vil også bli prioritert. Det vil bli delt ut informasjon om brannsikkerhetstiltak som påligger den enkelte beboer. Andre tiltak evt. vil bli fulgt opp neste år.

5. Hjemmesider for ØVB III: Iht. vedtak på sameiemøtet er disse ferdigstilte før fristen som ble vedtatt. Informasjon er sendt ut i eget skriv.

6. Trefelling: Det er ikke satt av penger til dette på årets budsjett, men styret vil vurdere om det er rom for å felle noen trær.

7. Lagring av ved: Styret mener på generelt grunnlag og basert på historikk for sameiet at det bør være mulig å lagre ved rundt husene, men av HMS-hensyn ikke rett inntil husene.

8. Vi har mottatt to innspill fra seksjonseiere i nr 54: Alle innspillene er tilbakeført til huset for avgjørelse i husmøte. Konkret kan det pekes på at ordningen med 5 000 kr til disposisjon for hvert hus for mindre tiltak ikke er avviklet, slik det var en oppfatning om. Pengene blir ikke spesielt tildelt i budsjettet, men tas av det ordinære driftsbudsjettet.

9. Informasjon om hvordan sende inn saker til styret – utdelt skriv: For ordens skyld bemerker styret at det ikke er oppfordret til å melde inn saker, men styret har vist til hvilken kanal som skal brukes.

Styret

2014-03-28