Endret: 24 mai 2017     Opprettet: 25 des 2014

Informasjon til beboerne i ØLB III – fra styremøte 09.12.14

Informasjon til beboerne i ØLB III – fra styremøte 09.12.14

1. Vedlagringsplass nr 54:

a. Styret viser til beslutning i styremøte tidligere i år, der styret fastholder at det er mulig å lagre ved på sameiets tomt. Nr. 54 har nå stemt over vedlagringsplass for 1 år. Prosessen omkring utvelgelse av trær er beklaget i husmøte. Styret tar dette til etterretning. Nr. 52 har hatt en avstemming og er i mot plassering av ved på denne plassen.

2. Henvendelser fra to beboer:

Disse besvares direkte. To av spørsmålene er av almen interesse og omtales også her. Generelt peker styret nok en gang på at innspill til saker som ønskes behandlet og spørsmål til styret skal gå gjennom husrepresentanten først.

i. GET-avtale og ny boks:

Ny avtale ble inngått 5.september, og oversendt pr mail tidlig 18. september. Det ble gjort en innsamling av navn på beboerne i sameiet, og denne ble oversendt GET straks den var ferdig. Etter det blir man satt på en liste hos en underentreprenør, som så gjør jobben etter vanlig kø-prinsipp. Som dere ser har dere fått informasjon nylig om at nye bokser vil bli distribuert 16. desember, mellom kl. 1700-2100. Man må være hjemme eller ha organisert mottak annen måte. Dette må hver beboer selv ordne.

ii. Tilstandsrapport:

1. Tilstandsrapporten ble sendt over i ferdigkorrigert form 26.06.14 og endelig behandlet i styremøte 28. august. Dessverre tok det litt tid å ferdigstille referatet etter styremøtet i august. Dette var endelig godkjent 23.09.14 og samme dag ble tilstandsrapporten lagt ut på hjemmesiden.

2. Det er påpekt en feil i tilstandsrapporten på side 2.2 punkt 2.23, underpunkt vinduer, siste setning. Dette vil bli endret og oppdatert rapport vil bli lagt ut så snart den er korrigert.

3. Prioriteringer med bakgrunn i tilstandsrapporten, og styrets egne vurderinger, for 2015 og 2016, er orientert om i informasjonsskriv fra styremøtet i oktober. Se budsjett-sak.

3. Inspeksjon av oppdriftsventilasjon:

Inspeksjon er foretatt og tilstanden er god. Faglig vurdering innstiller på at ingen tiltak behøves satt i gang. Styret støtter dette. Video fra inspeksjonen vil bli forsøkt lagt ut på hjemmesiden for en begrenset periode. Videoen vil bli lagret på www.styrerommet.net hvis det lar seg gjøre.

4. Kontantkasse

Lise Aaserud fremmet et forslag om å avslutte kontantkassen, men har likevel sagt seg villig til å håndtere den ett år til. Kontantkassen inneholder ca. 20 000 kr. Summen er i det vesentlige blitt brukt til planter, hageredskap, etc. Lise foreslo at beboerne skulle ta dette av egen lomme fremover. Når Lise ikke lenger vil ha arbeidsoppgaven med kontantkasse vil kontantkassen opphøre, og evt. utlegg vil bli refundert gjennom oversendelse av billag og kvittering til OBOS for utbetaling, etter OBOS’ prosedyrer. Det får altså ingen konsekvens for tilbakebetaling av evt. utlegg gjort av beboere.

5. Trefellingssøknad fra ØLB I

ØLB I har fremmet et ønske om å felle noen trær på syd-øst-siden av nr. 52. Nr. 52 har stemt over om dette skal gis tillatelse til og flertallet stemte for. Styret støtter innstillingen fra nr. 52 og vil formulere en søknad som sendes ØLBoliglag for behandling.

6. Skader som belastes sameiets forsikring – be taling av egenandel:

Styret har pr 07.10.14 fastslått at skader som belastes sameiets forsikring, skal beboer/seksjonseier selv betale egenandelen på forsikringen. Dette for å sikre at vedlikeholdsansvaret plasseres dere det hører hjemme. Se hjemmesiden under punktet «Skade?». Styret vil fremme et forslag til årsmøtet der punktet tas inn i vedtektene.

7. Hjemmesiden

Det er kommet et innspill om bedre synliggjøring av nytt stoff på hjemmesidene. Webredaktør jobber med å finne en løsning. Dere blir orientert på forsiden av hjemmesiden når løsning er definert.

8. Vurdering av kostnadene for sameiet:

Styret har fått innspill om vurdering av installasjon av vannmåler og om dette kan redusere kostnadene våre, og styret vil jobbe videre med saken. I tillegg vil styret se på andre muligheter for å redusere kostnadene. Informasjon følger når informasjon foreligger.

2014.12.11

Styret