Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 6 apr 2015

Infoskriv fra styret - mars 2015

E-post: ovreljan3@styrerommet.net

MÅLT ELLER STIPULERT VANNBRUK

I dag betaler vårt boligsameie for stipulert bruk av vann. I 2013 betalte vi knapt 147.000 kr for vann. Våre naboer i Øvre Ljan boligsameie IV (4 blokker) har vannmålere og måler sitt vannbruk. De betalte i 2013 knapt 85.000 kr for vann. Det er derfor mye som tyder på at installering av vannmåler i hver blokk kan være en fornuftig investering. Styret sjekker nå begrunnelser for og imot tiltaket, bl.a. pris for installering av målere.

SPYLING AV AVLØPSRØR – TETTE SLUK

Tette sluk og vannlåser i en leilighet er eiers eget ansvar. Husk egen vedlikeholdsplikt. Eier har ansvar for stikkledning inn til soilrør men boligsameiet har ansvar for selve soilrøret helt ut til påkoblingspunktet på det kommunale anlegget. Styret vurderer nå om det er på tide å gjøre en ny rensing av stikkledninger samt bunn/uttrekksledninger til kommunal ledning. Sjekker bl.a. forskjellige metoder og leverandører.

TAKLEKKASJE I NR. 57

Reparasjon er ferdig. Det er meget viktig å forhindre skader pga. lekkasje. Hvis en seksjonseier oppdager lekkasje oppfordres den samme til å synlig markere hvor lekkasjen er for å deretter informere styret. Takrenner kommer å bli rengjorde før sommeren og da vil anledningen brukes for å sjekke tilstand på taksteiner og blikkslag mht. mulig fare for lekkasje.

EGENANDEL VED BRUK AV SAMEIETS FORSIKRING

Det påpekes at Styret har, 7.okt. 2014, vedtatt at egenandel (10.000 kr) ved bruk av Sameiets forsikring skal betales av eier av den seksjon som skaden stammer fra.

SKOGPLEIE

Det er foretatt noe skogpleie mellom nr. 52 og 54. Dyktige beboere som ønsker å rydde bort kratt og hugge ned uønskede småtrær oppfordres til å ta saken opp på husmøte (eller ute på området det gjelder. Dette for at andre sameiere skal kunne orientere seg om saken FØR arbeidet utføres.

DUGNAD

I husholdningsregler for sameiet står: «Det oppfordres til at hver blokk organiserer dugnadsarbeid rundt blokkene hver vår og høst.» Dessverre har det vært dårlig oppmøte på dugnadsarbeid i enkelte blokker. Styret ønsker derfor å oppfordre alle, både unge og gamle, til å delta på dugnad når denne annonseres.

CONTAINER 2015

Container vil bli plassert ut ved blokk nr. 59 fra 30. april til 12. mai.

VIKTIG! Boligsameiet (altså vi sameierne) får en kraftig prisøkning på containerutgiften om det kastes farlig avfall eller elektrisk avfall i containeren. Denne typen avfall må derfor plasseres UTENFOR containeren.

Oslo 30. mars 2015, styret i Øvre Ljan boliglag III