Endret: 15 sep 2021     Opprettet: 21 des 2014

Logg - sist utlagte informasjon på hjemmesiden

Her finner dere en kort tekst om hvilken informasjon som sist er lagt ut på hjemmesiden. Teksten er dynamisk. Informasjon vil bli liggende i noe tid, og vil så bli fjernet.

Her finner dere en kort tekst om hvilken informasjon som sist er lagt ut på hjemmesiden. Teksten er dynamisk. Informasjon vil bli liggende i noe tid, og vil så bli fjernet.

 

Logg pr 15.09.21

 

15.09.21: Informasjonsskriv fra Ladeklar er lagt ut

Det er lagt ut et informasjonsskriv fra Ladeklar under menypunkt "Alt om husene/Elbilladestasjoner"

01.08.21: Dato for årsmøte i ØLB SA og frist for innsending av forslag til årsmøtet

Styret i ØLB SA informerer herved om at ordinært årsmøte for ØLB SA blir gjennomføres mandag 30.august, 2021 - kl. 1900. 

Frist for innsending av forslag er satt til torsdag 5. august kl. 2000. Forslag sendes på mail til styreleder: vmidga (aT) online.no

Sted: storsalen i Nordstrandhuset. 

 

02.06.21: Renteendring på lån i OBOS - liten nedgang

Styret har mottatt følgende informasjon fra OBOS: 

Renteendring Vi tilpasser oss konkurransesituasjonen og setter ned lånerentene med virkning fra 5. juni 2021. Rentesatsen for lån nr. 9820.73.63294 endres til 3,150 %. Ny effektiv rente blir 3,270 %. Se vedlagte nedbetalingsplan for nytt terminbeløp. Vi gjør samtidig oppmerksom på retten til å tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid. Vi ser frem til et fortsatt hyggelig kundeforhold. Med vennlig hilsen OBOS-banken

17.03.21: Endret navn på menypunkt "Vedlikeholdsplan" samt lagt ut nye filer på samme menypunkt.

Det er i dag endret navn på menypunktet for å speile at vi har beveget oss over i oppdaterte/videreførte versjoner av vedlikeholdsplanen. Filen som viste tidsbildet var ikke fullstendig, og filen er dermed oppdatert til å vise hele tidsbildet tom 2021.

I tillegg er det lagt ut en oppdatert versjon av vedlikeholdsplanen og den har fått oppdatert navn til 2021 - 2031. 

01.03.21: Oppdatering av punkt om vann og prosedyre for vann

Punktet om vann og prosedyre om vannrelaterte hendeler ble opprettet i august 2020. I dag er det lagt ut informasjon om timepriser som er en del av avtalen med Rørleggertjenesten. Prisene som er lagt ut er prisene som gjaldt ved avtaleinngåelse. Prisene vil ikke bli oppdatert på hjemmesiden. Seksjonseiere og beboere må selv forholde seg til at priser blir indeksregulert. 

16.02.21: Skattemelding og festetomt

Det er lagt ut informasjon om en post på skattemeldingen som knytter seg til festetomt. Du finner informasjon under menypunktet ØLB III overordnet info/eiendomsforhold tomt.

16.12.20: Vedlikeholdsplan er oppdatert

Oppdatert vedlikeholdsplan med fargekoder og informasjon om det som er utført og når er lagt ut under menypunkt "Alt om husene/Vedlikeholdsplan 2015-2025"

06.07.20: Nytt menypunkt - prosedyre for anmeldelse av tyveri

Det er lagt ut en prosedyre for anmeldelse av tyveri. Du finner denne under menypunktet "Praktisk info fra Styret". 

17.06.20: Innkalling til ordinært årsmøte i ØLB SA er lagt ut 

Innkalling til ordinært årsmøte for ØLB SA er lagt ut under menypunkt ØLB - årsmøter. 

11.05.2020: Ny dato for ordinært årsmøte i ØLB SA

Dato for ordniært årsmøte i ØLB SA er satt til 22.06.20, kl. 1800 på Nordstrandhuset i storesalen. Frist for innsending av forslag er 19.05.20. 

01.03.20: Elbilladestasjoner

Det er laget et nytt menypunkt på hjemmesiden for informasjon om elbilladestasjonene og kontaktperson. Menypunktet er lagt under "Alt om husene". 

28.01.20: Dato for ordinært årsmøte i ØLB SA - UTSATT pga korona

Dato for ordinært årsmøte i ØLB SA er satt til 04.05.20, kl. 1800 på Nordstrandhuset i storesalen. Frist for innsending av forslag er 06.04.20. 

07.01.20: Dato for ordinært årsmøte i ØLB III

Dato for ordinært årsmøte i ØLB III er satt til 05.03.20, kl. 1730 på Midtåsenhjemmet, 2. etg. Det sendes ut varsel om dette fra forretningsfører. Frist for innsending av forslag er 10.02.20. Forslag sendes til Tamara Christensen i OBOS. 

07.01.20: Juletrær:

Oslo kommune kommer og henter juletær. Disse skal legges ved nr 52 A. Dette er nå også lagt som en menypunkt på hjemmesiden under "Alt om husene".

26.11.19: Info om bestilling av nøkler til postkasser og sikringsskap

Det er lagt ut informasjon om hvordan man bestiller nøkler til postkasser og sikringsskap under posten "Nyinnflyttet".

Til orientering må man ha en postkassenøkkel for å få denne kopiert. Har du ikke en postkassenøkkel må du selv bestille og betale ny sylinder til postkassen med tilhørende nøkler. 

13.11.19: Artikler fra Huseierens medlemblad

Det er lagt ut 2 stk artikler fra Huseierens medlemsblad Hus og Bolig. Artiklene er lagt hhv under menypunkt "Alt om husene/Vannmåling" og "Info fra Styret". Første artikkel er om hvordan spare vann. Dette er direkte relevant for oss i og med at vi har ett hus som har høyere vannforbruk enn de andre husene. Den andre artikkelen omhandler bokostnader og økning av disse. 

24.10.19: Betaling av vaskeristrøm og strøm til fryser

Under menypunktet økonomi finner man underpunktet "Håndkasse og vaskeristrøm". Under dette menypunktet er en artikkel med utdatert info slettet. Den gjenværende artikkelen "Betaling av vaskeristrøm og strøm for fryser" har informasjon om innsending av penger for vaskeristrøm. Instruksen er laget slik at den gjelder for enkeltpersoner og man er ikke avhengig av at en i huset samler inn. Styret oppfordre alle som bruker vaskeriet til selv å gjøre en opptelling etter endt år og sikre korrekt innbetaling. 

13.08.19: Fargekoder på markiser, verandadekke (sidene på verandaen/balkongen), screens etc:

Kodene er nå fastsatt. Det er også forhandlet frem en fast rabatt med Kjells Markiser. Rabatten er på 35 %. Det er mulig å bestille mariser fra andre leverandører, men fargekoder og andre føringer SKAL følges. Feilbestillinger vil bli krevd skiftet for beboer/eiers regning. 

19.06.19: Grilling

Det er laget et eget undermenypunkt om grilling under menypunktet "Alt om husene"

13.06.19: Signert protokoll fra ordinært årsmøte for ØLB

Signert protokoll fra ordinært årsmøte i ØLB 2019 er lagt ut under menypunkt ØLB/årsmøter. 

06.06.19: Ekstraordinært årsmøte for ØLB III - avstemming over internavtale ØLB

Innkalling og signert protokoll for ekstraordinært årsmøte for ØLB III med avstemming over internavtale ØLB er lagt ut under nytt undermenypunkt -- Overordnet info/Ekstraordinære årsmøter. Selve internavtalen blir lagt ut på et senere tidspunkt. 

11.04.19: Årsmøte 2019 for ØLB

Papirene til ordinært årsmøte for ØLB 2019 er lagt tilgjengelig under menypunkt "Øvre Ljan Boliglag - ØLB". 

27.03.19: Om å få folk til å sitte i styret

Det er lagt ut en artikkel fra Huseiernes landsforbund under menypunkt "Info fra Styret".

06.03.19: Menypunkt ØvreLjan Boliglag - ØLB: 

Dato og sted for årsmøtet er endret til 06.05.19 i Nordstrandhuset. Se også oppdatert undermenypunkt "Årsmøter". 

11.01.19: Menypunkt Øvre Ljan Boliglag - ØLB: 

Det er lagt ut info om dato for årsmøtet og frist for innsending av forslag under menypunktet "Info fra Styret" og "Årsmøter".

06.01.19: Menypunkt Øvre Ljan Boliglag - ØLB:

Det er gjort en oppdatering og omstrukturering av menypunktet for å gjøre det noe mer oversiktlig. Dette skyldes måten hjemmesidesystemet (herborvi) er laget på. Styreleder i ØLB III/ØLB - VIbeke Midgaard - har kommunisert med teknisk avdeling i OBOS som jobber med hjemmesiden. Det er der informert om at OBOS vil omstrukturere systemet noe så snart de har tid. Omstruktureringen vil antagelig kreve nok en omarbeiding hos oss. OBOS vil ikke få gjort omstruktureringen før tidligst - antagelig - i 2020. 

06.01.19: Diverse oppdatering av informasjon på hjemmesiden: 

Det er gjort enkelte konkrete oppdateringer av informasjonen under enkelte menypunkter. 

19.11.18: Nye røkvarslere og brannslukningsapparater

Under menypunkt HMS er det lagt ut en oversikt over hvor de nye røykvarslerne og brannslukningsapparatene er montert. 

06.11.18: Info fra ØLB v/Styret og arbeidsgruppen: 

Det er lagt ut en kort info fra Styret og arbeidsgruppen under menypunkt ØLB/organisering/ med tittel "ØLBs festetomt - overordnet info fra Styret - nov. 2018". 

24.10.18: HMS - dokumentasjon nytt brannvarslingsanlegg

Bruksanvisninger for nytt brannvarslingsanlegg er lagt ut under menypunkt HMS. 

26.06.18: ØLB - signert protokoll fra årsmøtet: 

Signert protokoll fra årsmøtet er lagt tilgjengelig under menypunktet ØLB. 

04.06.18: Meny/oppsett på hjemmesiden: 

Alle punktene har fått et nr, som vi håper gjør menyen noe mer oversiktlig. Dette er en test for å se om vi kan få til en bedre og mer intuitiv oversikt. 

04.06.18: Informasjonsskriv fra styret: 

Det er sendt ut informasjonsskriv til alle. Informasjonen er også lagt tilgjengelig under menypunkt "Info fra styret".

27.04.18: Utsending av innkalling til ekstraordinært årsmøte i ØLB

Ovennevnte er sendt ut pr mail.  

27.04.18: Utsending av innkalling til ekstraordinært årsmøte i ØLB III

Ovennevnte er sendt ut pr mail. 

27.04.18: Informasjonsskriv fra styret:

Det er sendt ut informasjonsskriv til alle. Informasjonen er også lagt tilgjengelig under menypunkt "Info fra styret". 

10.04.18: Innkommet forslag til årsmøtet i ØLB:

Det er kommet inn et årsmøteforslag fra Karl Reininger. Forslaget ligger under menypunktet ØLB/årsmøter.

08.04.18: Innkommet forslag til årsmøtet i ØLB

Det er kommet inn et forslag vedr. eksterne garasjeeiere. Forslaget er kommet inn iht. vedtekten. Forslaget er lagt tilgjengelig på samme sted som de andre dokumentene er lagt tilgjengelig. Dog er innsender ikke medlem av ØLB, slik at forslaget kan ikke fremmes til årsmøtet. Forslaget er presentert for alle medlemmene i ØLB, men vil ikke bli stemt over. Dette til orientering. 

01.04.18: Innkalling til årsmøtet i ØLB og tilhørende dokumenter: 

Årsmøteinnkalling og tilhørende dokumenter er tilgjengelig under menypunktet Øvre Ljan Boliglag - ØLB/årsmøter fom. søndag kveld. En trykket versjon blir delt ut mandag kveld i postkassene. 

23.03.18: Endring av frist for innsending av forslag til ordinært årsmøte i ØLB:

NB: Frist for innsending av forslag til ordinært årsmøte i ØLB er nå 26.03.18 kl. 1900.

Årsmøtet avholdes på Midtåsenhjemmet, 2. etg. 17.04.18. Innkalling blir sendt ut iht. vedtektene. 

26.02.18: Varsel om økning i kommunale avgifter i nær fremtid:

Det er lagt ut en artikkel fra Huseiernes Landsforbund som varsler om økning i kommunale utgifter på 4 % utover vanlig prissting. Økningen skyldes etterslep på vann- og avløpsnettet og planlagte arbeider på disse. Menypunkt: Informasjon fra Styret.

14.02.18: Dom i tomtefestesak i Nyquistveien

Vi viser til informasjonsskriv i desember 2017 som ble sendt ut som et oppfølging til en forsidesak i Finansavisen. Dommen i saken er nå falt. Se eget innlegg under ØLB/Informasjon fra Styret. 

30.01.18: Dato for ordinært årsmøte for ØLB:

Ordinært årsmøte for ØLB avholdes tirsdag 17.04.18. Sted er nå avklart: Midtåsenhjemmet, 2 etg. Frist for innsendelse av forslag til avstemming er iht. vedtektene før utsendelse av innkalling, som skal sendes ut senest 14 dager før møtet. Frist for innsending er nå endret til 26.03.18 kl. 1900. Dette for å forslaget inn i innkallingen, trykke innkallingen og sende denne til medlemmene i ØLB. Forslag kan sendes til styreleder i ØLB (vmidga(aT)online.no) eller via din representant i styret i ØLB. 

12.12.17: Oppdateringer:

Det er gjort en del oppdateringer i poster på hjemmesiden. Filer som lå feil er lagt på riktig sted. 

02.05.17: Signert protokoll og vedtatt budsjett fra årsmøtet i ØLB 

Signert protokoll og vedtatt budsjett fra årsmøtet i ØLB er lagt ut under menypunktet ØLB. Punktet krever ikke innlogging.

Det er også opprettet et undermenypunkt under ØLB som heter økonomi. Her er vedtatt budsjett lagt ut i excelformat for bruk i senere styrer, slik at man kan forsøke å opprettholde formatet for forutsigbarhet og oversikt over historikk. 

19.04.17: Informasjon fra Get

Startpakken inkluderer nå også strømmetjenesten HBO Nordic. Sjekk mer info på egen artikkel som er lagt på hjemmesiden. Artikkelen blir etter hvert flyttet til eget menypunkt om TV og internett.

18.04.17: Informasjon om ØLB - referater og regnskaper fra tidligere årsmøter: 

Det er lagt ut flere dokumenter under menypunktet ØLB. Punktet krever ikke innlogging. 

16.03.17: Innkalling til årsmøtet i ØLB:

Innkallingen med alle tilhørende papirer til årsmøtet i ØLB er nå lagt ut på hjemmesiden under menypunktet Øvre Ljan Boliglag - ØLB/Årsmøter. 

13.03.17: Utsatt frist for innsending av forslag til årsmøtet i ØLB: 

Pga en forglemmelse i ØLB IV er fristen flyttet til 15.03.17 kl. 17. Forslag skal fortsatt sendes til Vibeke Midgaard.

13.02.17: Utsatt høringsfrist for tegning om tilbakeføring av riggplass.

Høringsfrist er utsatt til 28.02.17 pga misforståelse internt i Styret i ØLB. Tegningen med påtegning fra Styret mht. forslag til hvilke trær som ønskes, samt plassering er nå lagt ut på hjemmesiden under menypunkt ØLB - informasjon fra Styret. 

10.02.17: Brev til beboere i M52 fra Selvaag om oppstart.

30.01.17: Årsmøte for Øvre Ljan Boliglag - dato og dato for innsending av forslag. 

Årsmøtet for ØLB blir holdt 03.04.17. Kl. 1900. Antagelig på Midtåsenhjemmet.

Siste frist for innsending av forslag er 10.03.17. Forslag skal være mottatt på denne datoen. Forslag sendes til Vibeke Midgaard. Se kontaktinfo under eget menypunkt for dette. 

30.01.17: Ny fremdriftsplan for drenering og rehabilitering

Fremdriftsplan v3 er lastet opp. Ved endrininger blir det lagt ut revidert verson på hjemmesiden.

29.01.17: Tegning over forslag for tilbakeføring av riggplassen.

Østergaard AS har laget en tegning over hvordan riggplassområdet er tenkt tilbakeført. Tegningen skal først behandles i styret i ØLB. Det vil det vedtas hvilken høringsrunde og høringsfrist vi vil legge til grunn. Tegningen ligger under menypunktet ØLB/Informasjon fra Styret. Menypunktet krever ikke innlogging. 

28.01.17: Kart over areal som Selvaag vil disponere under rehabiliteringen. 

Kart vil bli lagt ut. 

24.01.17: Informasjon til bebeoere om rehabilitering: 

Det vil komme mer informasjon til beboere om rehabilitering, endelig fremdriftsplan er ikke 100% bekreftet av entreprenører. Denne blir lagt ut på hjemmesiden, så fort denne er klar. 

Nærmere informasjon om vindusoppmåling blir sendt ut til de det gjelder i løpet av uke 5.

Oppstart har blitt bekreftet til 13.02.17 UKE 7

12.01.17: Evt. søknadnadsplikt ved etablering elbilladestasjoner og evt. erstatningsparkeringsplasser.

Vi er ikke søknadspliktige ved etablering av parkeringsplasser. Visse kriterier må oppfylles. Linknen er også lagt inn under menypunktet "Alt om husene/parkering".

Link til svar fra PBE: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201602429

12.01.17: Forlengelse av leie av riggplassen: 

Styret i ØLB har fattet vedtak om forlengelse av leie av riggplassen. Riggplassen blir værende ut april. Leietaker skal iht. vedtak på årsmøtet i ØLB "tilbakeføre plassen slik den var før etablering av riggplassen". Det vil komme 2 tegningsforslag som vil bli lagt frem for beboerne. Det er ennå ikke helt avklart i Styret i ØLB om det vil bli avstemming om forslagene eller hvordan dette skal håndteres. Informasjon vil følge. Vedtaket er også lagt inn under menypunkt ØLB/avtaler.

Her er kopi av vedtaket som er fattet mht. forlenging av leie:

Vedtak:

Østergaard AS har varslet ønske om forlengelse av leie av riggplass i Knut Øyens vei/Åsdalsveien. Varsling er gjort muntlig 12.10.16 og skriftlig 08.12.16. Styret mener dette er iht. kontrakten og har således fattet positivt vedtak om forlengelse av leie ut april.

Kontrakten spesifiserer mulighet for tilleggsytelse i form av graving eller annen bruk av maskiner og ansatte i Østergaard etter nærmere spesifisering. Tilleggstjenesten skal betales for, men skal gis til en "billig penge" med bakgrunn i at maskiner og ansatte er i området i forbindelse med riggplassen.  

Hvert sameie informerer eget sameie om vedtaket og mulighet for betalbar tilleggstjeneste. Betalbar tilleggstjeneste må varsles Østergaard innen 10.01.17. Varsel til Østergaard kan sendes via Vibeke Midgaard som er kontaktperson. Informasjon legges tilgjengelig på ØLB IIIs hjemmeside under menypunktet ØLB.

 11.01.17: Informasjon om oppussing og fremdriftsplan fra Selvaag

Informasjonsskriv til beboerne og fremdriftsplan fra Selvaag er lagt tilgjengelig på forsiden og under menypunktet "Alt om husene/Vedlikeholdsplan 2015-2015".

05.01.17: Alt om husene/spesifikasjoner vinduer, dører, etc: 

Husmøtereferat fra nr. 57 er lagt ut. Her er det definert farge på ytterdører fra leiligheten og ut i oppgangen. NB: Alle ytterdører til utgangen skal ha samme farge, og dette må tas høyde for ved bestilling av ny dør. 

06.12.16: ØLB - voldgiftsdom om fordeling av festeutgifter og fellesutgifter for sameier tilhørende ØLB:

Kopi av voldgiftsdommen er lagt ut under menypunktet ØLB. 

17.10.16: Nytt utseende på hjemmesiden:

Hjemmesiden har fått nytt design. Dette er styrt av OBOS. Vi som legger ut informasjon på hjemmesiden er ikke helt fornøyd med det nye grensesnittet og ser på mulige andre løsninger. Dette til orientering. 

26.09.16: ØLB:

Det er lagt ut noe mer informasjon om garasjelagene under menypunktet ØLB. Punktet krever ikke innlogging.

14.09.16: Nytt menypunkt under "Bygningene - tilstandsrapporter, etc":

Vi innhenter for tiden så mange som mulig av tidligere rapporter i forbindelse med oppussinger, vurderinger, etc. Disse legges under nytt menypunkt "Div. andre rapporter - bygningene". Punktet krever innlogging.

06.09.16: Nytt menypunkt "Nyinnflyttet?"

Det er lagt til et nytt menypunkt med nyttig informasjon for alle som er nyinnflyttet. Punktet krever ikke innlogging.

07.07.16: Stenging av vannet ref. reparasjon av vannledning ved nr. 52.

Dette er en melding fra Oslo Kommune:

Vi stenger vannet i området Midtåsen fredag 08. juli fra kl. 09:00 til kl. 13:00. Les våre råd ved stengt vann på www.stengtvann.no eller ring 23 44 00 00.

Meldingen gjelder for adresse:

MIDTÅSEN 52, 54, 57 og 59

1166 OSLO

06.07.16: Graving ved nr 52:

Det er brudd på en vanntilførselsledning inn til nr. 52. Kommunen har pålagt tetting.

01.07.16: Melding som er sendt til feier etter piperehabiliteringen i 2011

Melding som ble sendt feier/OBRE etter piperehabiliteringen i 2011 er lagt ut på nytt menypunkt "Piper" under "Bygningene - oppussing, tilstandsrapporter, etc".

27.06.16: Festeavgift til grunneier:

På de siste årsmøtene til ØLB er det stilt spørsmål om festeavgiften er redusert permanent. Grunneier har besvart dette spørsmålet positivt. Se eller informasjon undermenypunktet ØLB. Punktet krever ikke innlogging.

22.06.16: Menypunktet ØLB:

Det jobbes videre med strukturen og informasjonen under nevnte menypunkt. Punktet krever ikke innlogging.

21.06.16: Garantiinspeksjonen på pipene:

Fortsetter i nr 57 onsdag 22.06.16 og blir avsluttet samme dag.

17.06.16: Pipene - garantiinspeksjon og feiing:

NB. Mandag og tirsdag (20.06 og 21.06) blir det feiing av pipene i forbindelse med en garantiinspeksjon av rehabiliteringen som ble foretatt av pipene for snart 5 år siden. NB: Alle må lukke spjeld!!! Alle husene må gi tilgang til feieluker som befinner seg i boder på loft. Ta kontakt med din husrepresentant hvis du lurer på noe.

Pipene vil bli videofilmet, og vi får tilgang til videorilmen. Videoen vil antagelig bli lagt tilgjengelig på vår hjemmeside.

14.06.16: Øvre Ljan Boliglag

Informasjon om ØLB er oppdatert. Det er laget flere undermenypunkter. Informasjon vil bli omstrukturert i nærmeste tid iht. menyen som er lagt ut nå.

13.06.16: Informasjonsskriv

Infoskriv fra styremøtene 21.04.16 og 03.05.16 er lagt ut. Menypunktet krever innogging.

08.06.16: Informasjonsskriv

Infoskriv fra styremøte 09.05.16 er lagt ut. Infoskriv fra styremøte 21.04.16 og 03.05.16 vil bli lagt ut snarlig. Styret beklager at det har tatt tid å få ut informasjonsskrivene som tildels har gjort noe informasjon utdatert.

02.06.16: Tak- og fasadearbeider - historikk:

Det er lagt inn et kort resymé over tak- og fasadearbeider under menypunktet "Bygningene - tilstandsrapporter, etc". Punktet krever innlogging.

31.05.16: Årsmøteprotokoll og rapporter - tidligere tak- og fasadearbeider

Det er laget et nytt undermenypunkt under "Bygningene - tilstandsrapporter, etc". Her er det lagt ut protokoll fra ekstraordinært årsmøte i 1991 for vetak om oppussing av tak og fasader. Det er også lagt ut 2 rapport om nevnte arbeider. Materialet er innhentet av Jan Ulleberg.

28.05.16: Signert protokoll fra årsmøtet i Øvre Ljan Boliglag

Signert protokoll fra årsmøtet i ØLB er nå lagt tilgjengelig på hjemmesiden under menypunktet Øvre Ljan Boliglag - ØLB. Punktet krever ikke innlogging.

20.05.16: Dato for ekstraordinært årsmøte - vedlikehold

Ekstraordinært årsmøte blir holdt 06.09.16.

12.05.16: Oppdatert liste over oppussingsarbeider:

Under menypunktet "Byggenene.." undermenypunkt "Oversikt over oppussing, etc" er listen oppdatert. I tillegg er det opprettet et nytt menypunkt der det er lagt ut en liste over oppussingsarbeider med kostnader, samt Sameiets gjeld og husleie gjennom flere år.

11.05.16: Infoskriv fra styremøte 04.04.16

Infoskriv fra styremøte 04.04.16 er lagt ut på menypunktet "Informasjon fra styret". Punktet krever innlogging.

09.05.16: Ekstraordinært årsmøte er utsatt

Styret anser at man trenger mer tid til prosessen for å definere hva som skal pusses opp, hvordan det skal gjøres, etc. Det ekstraordinære årsmøtet er derfor utsatt til september (antagelig). Dato er satt til 6.september.

28.04.16: Garasjelag - vedtekter:

De gamle garasjelagsvedtektene er lagt ut under menypunkt "Garasjelag" og "Øvre Ljan Boliglag - ØLB". Der er også den nye kontrakten mellom ØLB og sameiene lagt ut. Den nye kontrakten ble vedtatt på årsmøtet 25.04.16.

21.04.16: Nye branndører

Installasjon av nye branndører i nr. 54 og nr. 59 starter i dag.

11.04.16: Innkalling til årsmøte i Øvre Ljan Boliglag

Årsmøtet er lagt til 25.04.16 som tidligere annonsert. Tidspunkt er kl. 1900. Møtet holdes på Midtåsenhjemmet. Alle dokumenter i innkallingen finnes under punktet Øvre Ljan Boliglag. Punktet krever ikke innlogging.

05.04.16: Soilrørrapport

Rapporten og analysen av våre soilrør er nå ferdig. Den er lagt ut på menypunktet "Bygningen, tilstandsrapporter, etc"

Infoskriv fra styremøtet 08.03.16 er lagt ut under menypunktet "Info fra styret"

Begge punktene krever innlogging.

04.04.16: Endret menypunktnavn:

Menypunktet HMS-dokumenter er endret til HMS.

29.03.16: Ny brannvernforskrift - ref. spørsmål på årsmøtet mht. nye branndører

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om hvorfor man hadde investert i nye branndører. Se informasjon under menypunktet HMS.

15.03.16: Investeringsplan for ØLB III 2016 - 2020

Investeringsplanen som ble sendt med til årsmøteinnkallingen er nå lagt ut på hjemmesiden under menypunktet Økonomi. Punktet krever innlogging.

10.03.16: Styremøter 1. halvår 2016

Styremøter er planlagt 04.04, 03.05, 06.06, 29.08.

Ekstraordinært årsmøte for avgjørelse av oppussing og evt. økning av husleie er foreløpig lagt til september (antagelig) . Dato blir satt senere.

23.02.16: NB - NB - NB: Mulige innbruddstyver:

Det er observert såkalte "stumme" mennesker i området. De forsøker å kommet seg inn i oppgangen for å ringe på hver enkelt dør. IKKE slipp dem inn. Dette er profesjonelle kriminelle som skyr få midler for å utnytte mennesker, særlig eldre.

03.02.16: Bygningene - tilstandsrapporter, etc.

Det er lagt ut en oversikt over alle større vedlikeholdsoppgaver fra 1985 til i dag. Oversikten er identisk med den som alltid kommer med årsberetningen til årsmøtet.

21.01.16: Nye undermenypunkt på hjemmesiden - Vedlikeholdsplan 2015-2025 og Investeringsplan 2016-2010:

Det er lagt inn to nye undermenypunkter under hhv. Bygningene/Tilstandsrapporter, ect. og Økonomi. Foreløpig er det bare vedlikeholdplanen som er lagt ut. Investeringsplaen blir sendt ut med årsmøteinnkallingen. Deretter vil den bli lagt ut her. Begge punktene krever innlogging.

06.01.16: Nytt menypunkt på hjemmesiden - Økonomi:

Det er lagt inn et nytt menypunkt med informasjon om avvikling av håndkassen og hvordan vaskeristrøm skal innbetales. Utlegg som er godkjent tilbaketales som tidligere, men prosedyren er endret. Se prosedyre på forannevnte menypunkt.

08.12.15: Informasjon om arbeid – Åsdalsveien

ØLB, i samråd med grunneier, har akseptert å leie ut grunnen syd for garasjene i Åsdalsveien til et entreprenørselskap som skal gjøre en vann- og kloakkjobb for Oslo kommune. Entreprenøren skal leie området i ett år, med mulighet for forlengelse á to mnd av gangen ved behov. Plassen skal benyttes til både brakker til arbeidere og et mindre lager av rør og kommer. Det blir aktivitet på området kun mandag – torsdag. Leieinntektene deles mellom grunneier og ØLB. Entreprenør har akseptert å legge til rette for el-bil parkeringsplass etter at arbeidet avsluttes.

Ved behov for ytterligere opplysninger, ta kontakt med Vibeke på vmidga(a)online.no

Hilsen Styret i ØLB

05.10.15: Styret:

Det blir avholdt ekstraordinært årsmøte 12.10.15 kl 1900 på Midtåsenhjemmet. Dagsorden er valg av ny styreleder og representant fra nr. 52.

14.08.15: Nytt menypunkt om kildesortering er lagt inn tilgjengelig uten innlogging:

Kildesortering er obligatiorisk i Oslo. Under det nye menypunnktet oppfordrer vi alle til å gjøre sitt beste i kildesortering som er pålagt av Oslo kommune, samt at vi har lagt ut henvisninger til hvor informasjon om dette kan finnes. Se også kopi av lederen i Aftenposten fra 8. juni der 12 feil som ofte gjøres blir fremhevet.

Mai 15: Info om Øvre Ljan Boliglag:

Div. dokumenter lagt tilgjengelig for ØLB.

Januar 15: Oppdatert/korrigert tilstandsrapport fra OBOS : Feilen i pkt. 2.2 er nå endret og den korrigerte tilstandsrapporten er lagt ut.

September 14 : Bygninger, tilstandsrapporter, etc: Videoer fra inspeksjon av ventilasjonssjakt 2014.